https://www.high-endrolex.com/10 Випуск 2 | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Випуск 2

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Луценко С. М. Цебро Я. І. Особливості комунікативно-інформаційної спрямованості влади в Україні 
  Анотація. У статті охарактеризовано комунікативно-інформаційну спрямованість публічної влади в Україні. Виходячи з того, що інформація є джерелом існування влади, а знаряддям праці – інформаційно-комунікаційні технології, діяльність ор- ганів влади повинна мати комунікативно-інформаційну спрямованість.
  Ключові слова: комунікативно-інформаційна спрямованість, інформацій- но-комунікативні технології, інформаційне забезпечення, інформаційний ресурс, інформаційне суспільство.
  Annotation The communicative and information orientation of public authoruty in Ukraine is described in the article. On the basis of the fact, that information is the source of authority existence, and information and communication technologies are the tool of labour, activity of public authorities must have communicative and informative orientation.
  Keywords: communicative and informative orientation, information and communication technoloies, information resource, information society. 
 2. Ляшевська О. І. Інноваційна діяльність як об‘єкт державного регулювання
  Анотація.  Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності інновацій та iнновацiйної дiяльностi. Обґрунтовано необхідність державного регулювання iнновацiйної сфери.
  Ключові слова: Ключовi слова: iнновації, інноваційний процес, iнновацiйна дiяльнiсть, державне регулювання.
  Annotation Theoretical approaches to definition for essence of innovation and its activities are considered in the article. The need of state regulation in the sphere of innovations was grounded.
  Keywords: innovatiosn, innovation process, innovation activity, state regulation. 
 3. Мороз В. М. Розвиток громадянського суспільства: взаємозобов'язання і взаємовідповідальність між основними учасниками соціального діалогу 
  Анотація. Наведено результати теоретико-методологічного обґрунтування пробле- матики розвитку громадянського суспільства в контексті змісту взаємозобов'я- зань та взаємовідповідальності між основними учасниками соціального діалогу. Визначено місце та роль довіри у межах політико-правових питань щодо забез- печення розвитку громадянського суспільства. Сформовано висновки щодо узго- дження прав і обов’язків держави та громадянина через призму порушеної про- блематики.
  Ключові слова: громадянське суспільство, взаємозобов'язання, взаємовід- повідальність, довіра до органів влади, держава, суспільство, особистість, ком- петенція.
  Annotation The publication presents the results of theoretical and methodological studies on the issue of civil society development in the context of mutual obligations and mutual responsibility between the main participants of social dialogue. The place and role of trust within the political and legal issues regarding the development of civil society is defined. The article concludes regarding the coordination of the rights and obligations of the state and the citizen in the light of the considered topic.
  Keywords: civil society, mutual obligation, mutual responsibility, trust in government, the state, society, personality, competence. 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 1. Безверхнюк Т. М., Сенча І. А., Сивак Т. В. Державний механізм антикризового управління на засадах проектного підходу: обгрунтування предметного поля
  Анотація. Доведено актуальність та обґрунтовано доцільність застосування проек- тного підходу для розробки і впровадження ефективних механізмів антикризово- го управління. Визначено предметне поле дослідження державного антикризового проектного управління з конкретизацією наукових завдань та очікуваних резуль- татів. 
  Ключові слова: антикризове управління, державний механізм, проектний підхід, стратегії, технології.
  Annotation Actuality and expediency is well-proven for project approach application when developing and introducing effective mechanisms of anticrisis management. The subject field of research on state anticrisis project management with the specification of scientific tasks and expected results is defined.
  Keywords: anticrisis management, state mechanism, project approach, strategies, technologies. 
 2. Боклаг В. А., Механізми державного управління земельними відносинами в Україні
  Анотація.  Визначено сутність і структуру механізмів державного управління земель- ними відносинами; встановлено пріоритетні напрями розвитку земельних відно- син на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів землекористування в Україні; запропоновано стимули до збалансованого використання та охорони земель в Україні.
  Ключові слова: державне управління, земельні відносини, збалансоване зе- млекористування, сталий розвиток, механізми управління земельними відносина- ми.
  Annotation This article explains the essence and structure of the land relation mechanisms; it is established the priority directions in land relations development on the basis of theoretical and practical study on land use in Ukraine; it is offered incentives for sustainable use and land protection in Ukraine. 
  Keywords: state management, land relations, sustainable land use, sustainable development, mechanisms of land relations. 
 3. Дєгтяр А. О. Моделювання у системі прийняття державних інноваційних рішень
  Анотація. Розглядається процес моделювання системи прийняття інноваційних рі- шень у державному управлінні, обґрунтовується доцільність пошуку нових підхо- дів до забезпечення якісних державних інноваційних рішень, пропонується алго- ритм реалізації авторського підходу до вибору того чи іншого варіанту рішення. 
  Ключові слова: моделювання, інноваційне рішення, органи державного управління, алгоритм, інновації, інвестиції, об’єкт інвестування, розподіл інвес- тиційних ресурсів.
  Annotation In the article the modeling process for the innovative decision-making system in state management is considered, the search expediency for new approaches to providing quality of state innovative decisions is grounded, it is offered the realization algorithm of the author’s approach when selecting the variant of decision. 
  Keywords: modeling, innovative decision, organs of government, algorithm, innovations, investments, object of investing, allocation of investment resources. 
 4. Круглов В. В. Правовий механізм забезпечення державно-приватного партнерства
  Анотація.  Здійснено аналіз основних проблем правового механізму регулювання дер- жавно-приватного партнерства. Внесено пропозиції щодо шляхів вдосконалення правового механізму в процесі розвитку державно-приватного партнерства. 
  Ключові слова: державно-приватне партнерство, приватний сектор, державний сектор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, механізм. 
  AnnotationThe article deals with an analysis of the main aspects of legal mechanisms used in public-private partnership. A number of ways has been suggested to improve a legal mechanism for the development of public-private partnership. 
  Keywords: public-private partnership, private sector, public sector, public authorities, local government, mechanism
 5. Кузнякова Т. В., Моделювання як аналітичний метод у державному управлінні
  Анотація. Визначено сутність, зміст, значення моделювання як аналітичного методу в державному управлінні. 
  Ключові слова: державне управління, моделювання, аналітичний метод. 
  Annotation The essence, meaning and contents of modeling as analytical method in state administration are defined. 
  Keywords: informative and analytical activity, analytical method, state administration. 
 6. Майстро С. В. Особливості формування та реалізації державної продовольчої політики в Україні
  Анотація. Виокремлено проблемні аспекти та протиріччя державної продовольчої політики в Україні; визначено основні напрями удосконалення механізму форму- вання та реалізації державної продовольчої політики в Україні. 
  Ключові слова: державна продовольча політика; механізм державного ре- гулювання; індикативне планування; нетарифне регулювання. 
  Annotation Problem aspects and contradictions of state food policy in Ukraine are distinguished; basic directions for improving mechanism of formation and realization of state food policy in Ukraine are defined. 
  Keywords: state food policy; mechanism of the state regulation; indicative planning; non-tariff regulation. 
 7. Парфьонов І. В. Організаційний механізм забезпечення проектної діяльності у сфері регіонального розвитку
  Анотація. Визначено особливості розробки програмних документів та реалізації про- ектів регіонального розвитку, досліджено організаційний механізм проектної дія- льності в органах публічної влади, обґрунтовано три основних рівні організаційної структури управління публічними проектами у сфері регіонального розвитку. 
  Ключові слова: регіональний розвиток, проект, програма, механізм управ- ління проектом, організаційний механізм проектного управління.
  Annotation The features of developing policy documents and realizing regional development projects are defined, organizational mechanism of project management in organs of public power is studied, three basic levels of organizational structure of public project management in the field of regional development. 
  Keywords: regional development, project, program, mechanism of project management, organizational mechanism of project management. 
 8. Ревенко О. В. Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави в сучасних умовах
  Анотація. Досліджено особливості перетворення податкової системи держави з урахуванням її впливу на ефективність стратегічної і тактичної податкової по- літики держави в сучасних умовах. 
  Ключові слова:податкова система, податкова політика держави, рефо- рмування податкової системи, ефективність податкової політики. 
  Annotation Features of the state tax system transformation are researched taking into account its influence on efficiency of state strategic and tactical tax policy in modern conditions. 
  Keywords: tax sysrem, state tax policy, tax system reforming, tax policy efficiency. 

ІНСТИТУТИ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Бухтатий О. Є., Радченко О. В. Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи
  Анотація.  Здійснено хронологічний аналіз етапів формування українського законодав- ства про електронне урядування та визначено механізм реального запровадження в Україні елементів електронного уряду. 
  Ключові слова: електронний документ, електронне урядування, електрон- ний цифровий підпис.
  Annotation The chronological analysis of the formation stages for Ukrainian legislation on e-government is conducted in the article and the mechanism for real e-government implementation in Ukraine is determined. 
  Keywords: e-document, e-government, e-digital signature. 
 2. Єлагін В. П Інституціональні перетворення як основа ефективного розвитку головних ресурсних сфер держави
  Анотація.  На основі положень теорії інституціональних матриць опрацьовані напря- ми реалізації структурних перетворень головних ресурсних сфер держави шляхом модифікації базових інститутів суспільства, уведено поняття "інституціональ- ний потенціал" соціального інституту. 
  Ключові слова:інституціональні перетворення, соціальний інститут, мо- дифікація, трансакція, трансплантація.
  Annotation Based on the theory of institutional matrices an author has worked out the ways of structural reforms implementation in main resource areas of the state by modifying the basic society institutions, the concept "institutional capacity" of social institution has been introduced as well.
  Keywords: institutional transformation, social institution, modification, transaction, transplantation

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

 1. Древаль Ю. Д. Механізми державного управління вищою освітою в україні: проблеми формування та вдосконалення
  Анотація. Статтю присвячено механізмам державного управління, на основі яких має здійснюватися регулювання та вдосконалення системи вищої освіти в Украї- ні. Визначено перелік конкретних чи "цільових" механізмів державного управління вищою освітою. Окреслено сутність механізмів, сукупно спрямованих на досяг- нення такого рівня вищої освіти, що передбачає перетворення набутих знань на здатність людини до професійної та водночас творчої діяльності. Ключові слова: вища освіта, державне управління, механізми державного управління, організація вищої освіти, управлінський вплив.
  Annotation The article is devoted to the mechanisms of governance on the base of which regulation and improvement of higher education in Ukraine should be conducted. It was listed certain or so-called "target" governance mechanisms of higher education. The nature of mechanisms collectively directed to achieve such level of higher education that involves the transformation of acquired knowledge into the person's aptitude both for professional and for creative activity is described. 
  Keywords: higher education, public administration, governance mechanisms, the higher education institution, managerial influence.
 2. Карамишев Д. В. Перспективи запровадження ступеневої підготовки фахівців за  освітньо-професійною программою "Публічне адміністрування" в Україні
  Анотація.  Досліджено перспективи запровадження в Україні ступеневої підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Публічне адміністрування". 
  Ключові слова: фахівці, підготовка, освітньо-професійна програма, публі- чне адміністрування. 
  Annotation It is researched the prospects of introducing the degree training program according to educational and vocational training program ‘Public Administration’. 
  Keywords: public administration, educational and vocational training program, public administration. 
 3. Мерзляк А. В., Тахтаджиєва Н. І. Концептуальні підходи до державно-громадського управління вищою освітою
  Анотація.  Розглянуто науково-теоретичні питання державно-громадського управ- ління освітою. Розкрито основні концептуальні підходи до державно- громадського управління, такі як концепція адаптивного управління, ідея "соціа- льної держави", концепція соціального партнерства тощо. Обґрунтовано їх за- стосування до управління вищою освітою. 
  Ключові слова: державно-громадське управління, вища освіта, концепту- альні основи, механізми, громадянське суспільство, соціальна держава.
  Annotation The scientific and theoretical issues of state and public management are considered in the article. The basic conceptual approaches to the state and public administration, such as: a concept of adaptive management, the idea of "social state", a concept of social partnership. It is grounded their application to higher education management. 
  Keywords: state and public management, higher education, conceptual framework, mechanisms, social state, civil society. 
 4. Пархоменко-Куцевіл О. І. Принцип легітимності в системі управління персоналом державної служби України
  Анотація.  Проаналізовано поняття управління персоналом, принцип легітимності, кадрові технології в системі державної служби, інструменти формування та ро- звитку персоналу, методи, технології в системі управління персоналом державної служби. Здійснено аналіз нормативно-правової бази України, що регулює відбір кадрів, мотивацію, адаптацію, підготовку та підвищення кваліфікації, кар‘єрне зростання, формування кадрового резерву. Визначено процедури, технології, ме- ханізми, які застосовуються в системі управління персоналом державної служби, та не визначені чинними нормативними актами України. Запропоновано шляхи вирішення проблеми застосування принципу легітимності в системі управління персоналом державної служби. 
  Ключові слова:державна служба, легітимність, кадрові технології, від- бір кадрів, мотивація, адаптація, підготовка і підвищення кваліфікації, форму- вання кадрового резерву.
  Annotation In the article the concept ‘Personnel Management’, the principle of legitimacy, the HR-technologies in the state service, tools and methods of staff development, personell management technologies in the of civil service have been analysed. The analysis of legal base in Ukraine for governing the selection of personnel, motivation, adaptation, training and professional development, career development, personnel reserve formation has been conducted. It is defined the procedures, technologies, mechanisms that are used in the management of state service personnel without being determined by current laws of Ukraine. The ways of solving the problems of the legitimacy principle in the management of civil service personnel. 
  Keywords: state service, legitimacy, HR- technologies, personnel selection, motivation, adaptation, training and professional development, formation of reserve. 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 1. Куліш П. Ю., Стрельцов В. Ю. Досвід харківської області в залученні, використанні та моніторингу міжнародної допомоги
  Анотація.  Здійснено аналіз роботи місцевих органів державної влади, органів місцево- го самоврядування у сфері залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги Харківській області. Визначено основні напрями подальшого розвитку співпраці з міжнародними організаціями в Харківській області. 
  Ключові слова:міжнародна допомога, місцеві органи державної влади, донори, територіальна громада, управління проектом. 
  Annotation The analysis of local state and public authorities’ activity in sphere of attraction, use and monitoring international help in Kharkiv region is carried out. The basic directions of further cooperation development with international organisations in Kharkiv region are defined. 
  Keywords: international help, local state authorities, donors, territorial community , project management .
 2. Лозинська Т. М Соціально-економічні аспекти розвитку сільських громад: орієнтири для зміни державної політики
  Анотація.  Проаналізовано дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з проблем децентралізації через призму розвитку сільських громад. Встановлено причинно- наслідковий зв’язок між економічними зрушеннями в сільському господарстві та деструктивними процесами в соціальній сфері сільських населених пунктів. Наве- дено аргументи щодо надання пріоритетності вкладень у людський капітал у межах реалізації державної політики розвитку сільських громад. 
  Ключові слова:сільська громада, децентралізація, соціальний та економі- чний розвиток, самодостатність, людський капітал, державна політика.
  Annotation Researches of domestic and foreign scientists on decentralisation problems through a prism of development of rural communities are analysed. The relationship of cause and effect between economic shifts in agriculture and destructive processes in social sphere of rural settlements is established. Arguments concerning granting of priority to investments in the human capital within realisation of a state policy of rural communities’ development are resulted. 
  Keywords: rural community, decentralisation, social and economic development, self-sufficiency, human capital, state policy.

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

 1. Мельниченко О. А. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: сутність та засоби державного управління
  Анотація.  Виділено складові надзвичайних ситуацій; дістало подальшого розвитку поняття "надзвичайні ситуації техногенного характеру"; проаналізовано підходи до тлумачення змісту державного управління у цій царині; удосконалено перелік засобів державного управління техногенною безпекою. 
  Ключові слова: державне управління, надзвичайні ситуації, складові, тех- ногенні катастрофи, засоби.
  Annotation The components of emergency situations have been identified; the concept of technogenic emergencies has been elaborated in details; approaches to interpreting the essence of state administration in this domain have been analyzed; the list of tools for state administration of technogenic safet has been updated. 
  Keywords: state administration, emergencies, components, technogenic disasters, tools. 
 2. Ромін А. В. Напрями міжнародного співробітництва у сфері державного управління запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій.
  Анотація. Розкрито основні складові міжнаpoднoгo cпівpoбітництва у cфepі держа- вного управління запoбіганням та ліквідацією надзвичайних cитуацій. Виділено найважливіші напpями розвитку міжнародного cпівpoбітництва. Ключові слова: державне управління, міжнародне співробітництво, стратегія, запобігання, ліквідація, надзвичайна ситуація. 
  Annotation The article is devoted to revealing basic components of international cooperation in the field of state management in emergency prevention and liquidation. It is outlined the most important directions for international cooperation development. 
  Keywords: state management, international cooperation, strategy, prevention, liquidation, emergency. 

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ   

 1. Кулєшов М. М. Росоха В. О. Сучасні виклики для державної політики у сфері цивільного захисту в Україні
  Анотація.  Окреслено загальні підходи до формування нової системи захисту населен- ня та територій від надзвичайних ситуацій, її складу; визначено пріоритетні на- прями державної політики у сфері цивільного захисту та механізми їх реалізації, врахування яких дозволить підвищити рівень надійності єдиної державної сис- теми цивільного захисту. 
  Ключові слова: цивільний захист, державна політика, система, структу- ра, надзвичайна ситуація, безпека.
  Annotation It is defined the basic approaches to the formation of new population and territory protection system in emergency, its structure, priority directions of public policy in civil protection and mechanisms of realization which will allow to rise reliability level of unified state civil protection system 
  Keywords: civil protection, public policy, system, structure, emergency, safety
https://www.high-endrolex.com/10