https://www.high-endrolex.com/10 Випуск 3 | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Випуск 3

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 1. Голеніщева Є. Ю. Теоретичні засади державної інвестиційної політики У статті розглядається сутність та зміст державної інвестиційної по- літики, представлені в сучасній українській та зарубіжній літературі. Запропо- новано власне визначення поняття державна інвестиційна політика. Ключові слова: інвестиції, державна інвестиційна політика, інвестиційна діяльність. 
 2. Дацій Н. В. Науково-методологічні підходи до державного управління розвитком фізичної культури і спорту Науково обґрунтовується необхідність використання програмно-цільового та системного підходів до державного управління розвитком фізичної культури та спорту. Ключові слова: державне управління, програмно-цільовий і системний під- ходи, фізична культура і спорт.
 3. Заскалкін А. С. Державно-приватне партнерство: сутність, форма та зміст У статті розглянуто основні ознаки державно-приватного партнерства та з’ясовано його сутність, форми та зміст. Ключові слова: держава, приватний бізнес, взаємодія, приватизація, державне управління, державно-приватне партнерство. 
 4. Ковальчук В. Г. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення регіонального розвитку  Розглянуто теоретико-методологічні підходи до розуміння поняття, зміс- ту та сутності регіонального розвитку. З’ясовано, що нині регіони стають но- вими просторами для побудови політики в якості систем дії і самостійними уча- сниками глобального порядку. Визначено посилення ролі регулятивної діяльності регіональних інститутів розвитку, до яких відносяться органи влади. Удоскона- лено методологічні засади управління регіональним розвитком. Ключові слова: теоретико-методологічні підходи, регіональний розвиток, державне управління. 
 5. Майстро С. В. Теоретичні засади формування механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві  Розглянуто сутність та зміст публічно-приватного партнерства. З’ясовано роль публічно-приватного партнерства як інструменту державного регулювання розвитку підприємництва. Обґрунтовано напрямки вдосконалення механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві. Ключові слова: державне управління, публічно-приватне партнерство, пі- дприємництво, механізм публічно-приватного партнерства. 
 6. Нікулін К. О. Теоретико-історичні засади державного управління реформуванням військових комісаріатів  В статті досліджуються теоретичні засади становлення та функціонуван- ня військових комісаріатів як місцевих органів військового управління в загальній системі мобілізаційних та призовних органів держави. Ключові слова: місцеве військове управління, адміністративно-командна система, виконавча влада. 
 7. Ульянченко Ю. О., Косенко А. В. Проблеми формування інвестиційного клімату України В статті розглянуто фактори формування інвестиційного клімату кра- їни та галузей економіки. Проаналізовано динаміку інвестиційної привабливості України. Визначена необхідність зовнішнього інвестування у економіку країни на сучасному етапі її розвитку. Досліджено основні перешкоди для іноземних інвес- тицій в Україну, а також розглянуто шляхи залучення іноземних інвестицій у кра- їну та основні можливості покращення інвестиційного клімату в Україні. Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, іноземні інвестиції, інвестиційна політика, сприятливі умови інвестування. 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 
 1. Антонов А. В. Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності У статті розглянуто механізми державного регулювання процесу активіза- ції академічної мобільності та запропоновано інструментарій забезпечення по- дальшого розвитку національної системи освіти задля входження України у євро- пейський та світовий освітній простір як гідного і рівноправного члену співтова- риства. Ключові слова: мобільність, мобільність особистості, академічна мобіль- ність, державне регулювання процесу активізації академічної активності. 
 2. Беззубко Л. В. Развитие общественной экспертизы и контроля за деятельностью органов власти  Проаналізовано напрями вдосконалення механізмів громадської експертизи, контролю за діяльністю органів влади та місцевого самоврядування. Ключові слова: громадська експертиза, громадський контроль, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.
 3. Білотіл О. М. Роль дієвого механізму державного управління в активізації процесів розвитку туристичної індустрії У статті визначено роль державного управління в туристичній індустрії в сучасних умовах з урахуванням можливих проблем, що можуть бути спричинені його відсутністю з прийняттям до уваги пріоритетних напрямків державної по- літики у сфері туризму та курортів. Зазначено, що державне управління в тури- стичній індустрії реалізується через відповідний дієвий механізм. Ключові слова: державне управління, активізація, туристична індустрія, механізм державного управління, державна політика у сфері туризму та курор- тів, пріоритетні напрямки.
 4. Волошин О. Л. Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в України Проаналізовано проблемні аспекти розвитку альтернативної енергетики в Україні. Визначено результативність існуючих механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні. Визначено напрямки удосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні. Ключові слова: механізми державного регулювання, альтернативна енер- гетика, «зелений» тариф, сервісна енергетична кооперація. 
 5. Denisyuk O. V., Shvedun V. O. Complex analysis of Ukrainian state financial security in present conditions  У статті представлено комплексний аналіз фінансової безпеки України в су- часних умовах. Зокрема, в роботі було виконано оцінку зовнішніх і внутрішніх по- гроз фінансовій безпеці держави. Крім того, проведено аналіз нормативно- пра- вового й організаційного забезпечення державної фінансової безпеки в Україні. Також було розроблено шляхи вдосконалення системи національної фінансової безпеки. Ключові слова: державна фінансова безпека, аналіз, погрози, нормативно- правове й організаційне забезпечення, система фінансової безпеки держави. 
 6. Дєгтяр А. О., Соболь Р. Г. Правова спрямованість державного регулювання розвитку страхового ринку в Україні У статті проаналізована нормативно-правова база у сфері страхування, виявлені негативні і позитивні риси впливу держави на розвиток страхового рин- ку в Україні, з’ясовано основні підходи до їх вдосконалення. Ключові слова: ринок страхування, страхове законодавство, страхові брокери, проблеми ринку страхування.
 7. Євдокімов В. А. Розвиток електроенергетичної галузі в Україні: сучасний стан і механізми державного регулювання У статті подано результати наукового дослідження особливостей право- вого й організаційного механізмів державного регулювання розвитком електрое- нергетичної галузі в Україні. Виявлено недоліки їх функціонування. Ключові слова: механізми державного регулювання, електроенергетична галузь, реформування. 
 8. Луценко Т. О. Механізми економічного становлення наукових досліджень в Україні У статті проаналізовано ситуацію, яка склалася в державі у зв'язку з фінансуванням науки внз. Модернізація системи вищої освіти і підвищення ефективності інтеграційних процесів в науково-освітньому комплексі України вимагають особливої уваги до проблем науки внз. Сектор науки внз покликаний забезпечити взаємозв'язок фундаментальної освіти з можливостями гнучкого реагування на потреби фінансування по актуальних для країни наукових напрямах, зацікавлювати фахівців і вчених в розвитку своїх наукових знань і здібностей. Ключові слова: механізми державного регулювання, державне фінансування, наукові дослідження. 
 9. Мерзляк А. В., Скрябіна Д. С. Перспективи вдосконалення механізму державної підтримки експортоорієнтованого бізнесу в Україні У статті обґрунтовано сутність категорії «експортоорієнтований бізнес». Розкрито досвід реалізації механізму державної підтримки вітчизняних експор- терів. Здійснено аналіз умов ведення бізнесу в Україні та країнах ЄС. Досліджено проблеми малого, середнього та великого експортоорієнтованого бізнесу в умовах 110 євроінтеграції. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму його державної підт- римки в Україні. Ключові слова: механізми, державна підтримка, експортоорієнтований бізнес, умови ведення бізнесу.
 10. Олениченко Ю. А., Соболь О. М., Долгодуш М. М. Аналіз результативності впливу механізмів державного управління на процес поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх формування В даній роботі, спираючись на принципи системного підходу, розглянуто наявні небезпеки процесу поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх утворення. Запропоновано метод всебічного аналізу процесів поводження з твердими побутовими відходами, що враховує результативність впливу на дані процеси механізмів державного управління. Ключові слова: безпека, тверді побутові відходи, механізми державного управління. 
 11. Улида В. Ю. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності У статті досліджено особливості функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, охарактеризовано скла- дові системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Також виділено компоненти зовнішньоекономічної політики держави як основи держав- ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ключові слова: система державного регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна політика держави, міжнародна торговельна політика. 
 12. Шведун В. О. Аналіз недотримань рекламного законодавства України В статті здійснено структурний аналіз недотримань вимог щодо порядку розміщення зовнішньої реклами за результатами статистичних даних комуналь- ного підприємства. Також проведено компонентний аналіз недотримань реклам- ного законодавства телевізійними та радіоканалами за результатами щорічного звіту органу державного контролю рекламної діяльності. Ключові слова: недотримання рекламного законодавства, зовнішня рек- лама, телевізійні та радіоканали, моніторинг. 
 
ІНСТИТУТИ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 
 1. Колєнов О. М. Зарубіжний інструментарій державної екологічної політики У статті досліджено кращі зарубіжні практики щодо вироблення та за- стосування новаційного інструментарію державної екологічної політики. Ключові слова: державна політика, інструменти впливу, екологічна безпека. 
КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
 1. Барабаш Г. О. Правове регулювання проходження державної служби в органах ДСНС У статті проведено аналіз адміністративно-правових засад проходження державної служби в органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, встановлено специфічні ознаки державної служби в органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій та деякі проблемні питання її проходження. Ключові слова: державна служба, правове регулювання, органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вступ до державної служби, заохочен- ня, кар'єра державних службовців, звільнення державних службовців. 
 2. Мороз С. А. Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників  В статті подаються результати теоретичного обґрунтування необхідно- сті участі держави у формуванні та розвитку трудового потенціалу ВНЗ шля- хом визначення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних пра- цівників. Крім того, стаття містить результати критичного аналізу змісту Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів, а також пропозиції щодо удосконалення його змісту. Ключові слова: державне регулювання, вік науково-педагогічних працівни- ків, трудовий потенціал ВНЗ, система вищої освіти, умови розвитку трудових можливостей вчених, правовий механізм державного управління. 
 3. Пугач А. М. Основні положення механізму відтворення людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України Визначено основні концепції розвитку аграрного потенціалу згідно досвіду європейських країн. Надано характеристику економічному та соціальному поте- нціалам сільських територій. Визначено основні групи чинників, що впливають на сільськогосподарську зайнятість. Наведено статистичні данні щодо фінансового результату від основної діяльності сільськогосподарських підприємств. Запропо- новано основні напрями державного сприяння відтворенню людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України. Ключові слова: аграрний ресурсний потенціал, аграрна сфера, аграрний се- ктор, людські ресурси, сільськогосподарські підприємства, економічний потенці- 168 ал, аграрне виробництво, сільські території, соціальний потенціал, сільськогос- подарська зайнятість. 
 4. Харламова Ю. Є. Аналіз стану функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту Проаналізовано функціонування правового механізму державного управлін- ня у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту, досліджено законода- вчу систему нормативно-правової складової правового механізму та побудовано процес реалізації даного механізму. Визначено, що в процесі реалізації правового механізму державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захи- 175 сту беруть участь органи державної влади на всіх рівнях управління, а саме: на вищому, центральному та регіональному. Ключові слова: правовий механізм державного управління, підготовка фа- хівців служби цивільного захисту, державне управління у сфері цивільного захисту.
 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
 1. Беззубко Б. І. Характеристика державного механізму планування розвитку територій в Україні У статті проаналізовані результати дослідження розвитку стратегічного планування територій в Україні міст. Була здійснена класифікація існуючих підходів при розробці стратегічних документів. Дослідження стратегічного пла- нування на місцевому рівні було проведено на основі вивчення офіційних сайтів органів місцевого самоврядування найбільших міст України. Під час аналізу в якості основних проблем стратегічного планування були визначені такі: відсутня уніфікація методів та методик стратегічного планування; немає Положення щодо моніторингу та корегуванню стратегічних планів. Ключові слова: територія, стратегічне планування, план. 
 2. Кінщак А. В. Світовий досвід формування політики регіонального розвитку Досліджено сучасні ефективні зарубіжні механізми державного регулю- вання регіонального розвитку. Здійснено аналіз системи управління регіональним розвитком в зарубіжних країнах. Визначено моделі політики регіонального роз- витку в країнах Європи. Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, державна регіональна політика, європейська інтеграція, моделі регіонального розвитку, механізми реалізації державної регіональної політики.  
 3. Лукиша Р. Т. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах ризиків як об’єкт державного управління   статті запропоновано підходи до визначення ризиків соціально- економічного розвитку регіонів – аксіологічний, гносеологічний, системний і си- туаційний. Доведено, що державна політика розвитку регіонів має реалізовува- тися за допомогою системи управління ризиками, до якої належать суб’єкт, об’єкт, функції, заходи, принципи тощо. Ключові слова: державна політика, соціально-економічний розвиток, регіон, ризики. 
 4. Ляшевська О. І. Система державної політики сталим розвитком регіону Запропоновано концептуальні підходи до удосконалення системи держав- ної політики регіональним розвитком та її реалізація в контексті державної по- літики сталого регіонального розвитку. Визначено сутність і основні складові си- стеми управління сталим розвитком регіону. Ключові слова: система державної політики, державні механізми управ- ління регіональним розвитком, сталий розвиток. 
 5. Мамедов С. А. Поняття та зміст механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки У статті запропоновано підходи до визначення ризиків соціально- економічного розвитку регіонів – аксіологічний, гносеологічний, системний і си- туаційний. Доведено, що державна політика розвитку регіонів має реалізовува- тися за допомогою системи управління ризиками, до якої належать суб’єкт, об’єкт, функції, заходи, принципи тощо. Ключові слова: державна політика, соціально-економічний розвиток, регіон, ризики. 
 6. Pomaza-Ponomarenko А. L. Guidelines of the improvement of the state policy of territorial development Здійснено аналіз правового забезпечення державної регіональної політики, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Визначено основні тенденції й орієнтири цього реформування та територіально- го розвитку. Ключові слова: державна політика, удосконалення, органи влади, тери- торія. 
 
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
 1. Мельниченко О. А., Ященко О. А., Гада О. Б. Специфіка державної кадрової політики в єдиній державній системі цивільного захисту України Охарактеризовано елементи державної кадрової політики в ЄДСЦЗ України. Удосконалено класифікацію її ознак. Забезпечено подальший розвиток розуміння ієрархії вимог до особового складу ДСНС України на різних етапах їхньої кар’єри. Визначено пріоритетні напрями подальшого розвитку державної кадрової політики в ЄДСЦЗ України. Ключові слова: держава, кадрова політика, ДСНС України, система цивільного захисту, кар’єра, пріоритетні напрями. 
 
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 1. Кулєшов М. М., Руденко С. Ю. Щодо розробки нової конфігурації та механізмів державного управління системи забезпечення пожежної безпеки в Україні В статті запропоновані нові підходи до побудови окремих складових час- тин системи забезпечення пожежної безпеки міст та населених пунктів України і механізми їх реалізації в основу якої покладається розбудова місцевої і доброві- льної пожежної охорони та підвищення ролі і міста з цього питання місцевих ор- ганів влади і органів місцевого самоврядування що дозволить, у разі їх запрова- дження, вирішити проблему протипожежного захисту малих населених пунктів України. Ключові слова: пожежна безпека, пожежна охорона, система забезпе- чення пожежної безпеки, органи влади, підрозділи. 
https://www.high-endrolex.com/10