https://www.high-endrolex.com/10 Випуск 1 | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Випуск 1

          Вітальне слово ректора НУЦЗУ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Дегтярьова І. О. Інновації в державному і муніципальному управлінні як необхідна умова соціально-економічних досягнень в сучасній Україні   
  Анотація. Інновації в державному і муніципальному управлінні розглядаються як необхідна умова розв’язання проблем соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах. Визначається їх сутність, обґрунтовуються основні суперечності та можливості застосування у системі публічного управління України.
  Ключові слова: інновації в управлінні, типологія інновацій, ресурсне забезпечення інновацій, рівень освіти службовців, проблеми розробки і реалізації інновацій.
 2. Дєгтяр А. О. Соболь Р. Г. Державне регулювання страхової діяльності у країнах ЄС
  Анотація.Проаналізовано формування європейського страхового ринку; з’ясовано основні принципи дії європейського законодавства на страховому ринку; виявлено особливості страхової діяльності в ЄС, розглянуто досвід англійських і німецьких страхових компаній; запропоновано основні фактори, що сприяли б розвитку системи страхування в Україні.
  Ключові слова: Ключові слова: страховий ринок ЄС, державне регулювання, європейське страхове законодавство, директиви ЄС. 
 3. Кучерява К. Я. Змістовна характеристика сучасного кооперативного руху та роль держави в цих процесах 
  Анотація. Досліджено зміну змістовної характеристики сучасного кооперативного руху в умовах загострення конкуренції й поглиблення глобалізацї та роль держави в зазначених процесах.
  Ключові слова: Ключові слова: кооперація, кооперативні принципи, традиційні кооперати- ви, кооперативи нового покоління, державна підтримка розвитку кооперації.
 4. Маліков В.В., Дєгтяр О. А. Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави
  Анотація.  Узагальнено світовий досвід становлення та розвитку громадянського суспільства і соціальної держави; досліджено основні моделі та етапи розвитку соціальної держави.
  Ключові слова: Ключові слова: громадянське суспільство, соціальна держава, соціальна сфера, державне управління, соціальні умови.
 5. Мороз В. М. Діалектика зв’язку змісту категорій "Управління" та "Менеджмент" у межах науки "Державне управління"
  Анотація. Наведено результати порівняльного аналізу змісту категорій "управління" та "менеджмент" в контексті науки "Державне управління". Узагальнено концептуальний зміст цих категорій. Визначено їх спільні риси та основні відмінності.
  Ключові слова: Ключові слова: управління, менеджмент, категорія, тлумачення змісту, державне управління.
 6. Садковий В. П., Домбровська С. М.  Болонський процес як один з напрямів державного регулювання реформуванням освіти
  Анотація. Висвітлено результати досліджень щодо реформування вищої освіти в напрямі впровадження Болонської системи, вдосконалення та модернізація навчального процесу в українських ВНЗ і заходи, які проводяться щодо розробки нової системи оцінювання знань студентів. Проаналізовано статистичні дані Міністерства освіти і науки України щодо наукового потенціалу навчальних закладів. Розглянуто державні нормативні документи, які регулюють впровад- ження Болонського процесу.
  Ключові слова: Ключові слова: вища освіта, реформа освіти, Національна доктрина, Болонський процес, ВНЗ. 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Бєльська Т. В.  Інформаційно-психологічна війна як спосіб впливу на громадянське суспільство та державну політику держави 
  Анотація. У статті з'ясовані можливості інформаційних і комунікаційних процесів у глобалізованому світі, визначено роль інформаційних війн у процесі формування свідомості людства і вплив інформаційних війн на владно-суспільні відносини в умовах сучасного глобального етапу розвитку цивілізації, проаналізовано особливості технологій світового протистояння і ведення воєн, їх вплив на владно-суспільні відносини на сучасному глобальному етапі розвитку цивілізації.
  Ключові слова: Ключові слова: інформаційна війна, державна політика, владно-суспільні відносини, громадянське суспільство. 
 2. Древаль Ю. Д. До питання про сутність та зміст механізмів державного управління 
  Анотація. Проаналізовано питання щодо сутності механізмів державного управління. З’ясовано основні характеристики структурного та "системного" підходів до тлумачення таких механізмів.
  Ключові слова: Ключові слова: державне управління, механізм, механізм держави, механізми державного управління. 
 3. Жадан О. В. Моделі державного регулювання соціально-трудових відносин: загальна характеристика та порівняльний аналіз
  Анотація. Розглянуто моделі державного регулювання соціально-трудових відносин у провідних країнах світу. Здійснено їх зіставлення та виявлено на цій основі сукупності ознак і характеристик, спільних для країн окремих регіонів світу.
  Ключові слова: Ключові слова: модель; державне регулювання; соціально-трудові відносини. 
 4. Калюга О. О. Державне регулювання банківського іпотечного кредитування та його зв'язок із фондовим ринком 
  Анотація. Виділено ключові проблеми державного регулювання ринку іпотечного кре- дитування та його зв'язок із регулюванням фондового ринку України.
  Ключові слова: Ключові слова: іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні; сертифікати фонду операцій з нерухомістю, регулювання фондового ринку, управління іпотечним покриттям, рефінансування, компенсації відсоткової ставки, житлові кредити. 
 5. Майстро С. В. Екологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектору
  Анотація. Виокремлено проблемні аспекти та протиріччя існуючого механізму державного регулювання розвитку аграрного сектору в Україні. Запропоновано напрямки його удосконалення на екологічних засадах. Ключові слова: державне регулювання, екологія, розвиток аграрного сектору, кластери, органічне землеробство. 
 6. Мельниченко О. А. Середній клас: ознаки та функції, напрями та засоби державного регулювання його розвитку
  Анотація. Удосконалено класифікації ознак та функцій середнього класу. Визначено пріоритетні напрями розвитку середнього класу та засоби державного регулювання цього процесу.
  Ключові слова: Ключові слова: державне регулювання, засоби, середній клас, ознаки, функції, класифікація, пріоритетні напрями.
 7. Степанов В. Ю. Механізми забезпечення якості вищої освіти
  Анотація. Концепцію державної політики у сфері якості вищої освіти та механізмів її реалізації необхідно розглядати як систему доктрини, основних принципів, положень, програм, що визначають цілі, напрямки, підстави, умови і механізми реалізації політики у сфері якості вищої освіти.
  Ключові слова: Ключові слова: механізм, якість вищої освіти, управління, суспільство. 
 8. Тарасова О. І. Сучасні механізми моделювання ефективних освітніх практик для дорослих і проблеми інноваційного розвитку суспільства
  Анотація. Перехід сучасного суспільства до інноваційного розвитку вимагає перегляду системи освіти і формування ефективних освітніх практик дорослої людини протягом всього життя. Ефективні практики освіти володіють випереджаючою якістю освітнього процесу, стають простором нової соціалізації, самоактуалізації і самореалізації особи.
  Ключові слова: Ключові слова: глобалізація, інноваційний розвиток, ефективні освітні практики, освіта, моделювання, андрагогіка. 

ІНСТИТУТИ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Коваль Р. А. Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади в умовах глобалізації на регіональному рівні
  Анотація. Досліджено інформаційне забезпечення управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади, проаналізовано роботу державних органів управління щодо інформаційного забезпечення зв’язків із громадськістю та визначено про- блеми розвитку електронного урядування; розроблено практичні рекомендації щодо підвищення дієвості функцій інформаційного забезпечення у роботі місцевих органів виконавчої влади.
  Ключові слова: Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, інформаційний простір, органи державної влади. 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 1. Бублій М. П. Основні компоненти трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування
  Анотація. Визначено основні компоненти трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування та запропоновано напрями їх удосконалення.
  Ключові слова: Ключові слова: трудовий потенціал, компоненти трудового потенціалу, посадові особи місцевого самоврядування. 
 2. Стативка Н. В. Повышение профессиональной компетентности должностных лиц местного самоуправления
  Анотація. Осуществлен анализ количественных и качественных параметров развития трудового потенциала должностных лиц местного самоуправления; определены пути повышения их профессиональной компетентности.
  Ключові слова: Ключевые слова: трудовой потенциал, должностные лица местного самоуправления; профессиональная подготовка. 
 3. Чухно І. А. Окремі аспекти державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в сучасних умовах
  Анотація. У статті досліджено сучасний стан та проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Запропоновано напрями його вдосконалення.
  Ключові слова: Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регіональний розвиток, державне управління, державне регулювання регіонального розвитку. 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

 1. Соболь О. М. Нормативно-правове регулювання моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні
  Анотація.Анотація. В даній роботі досліджено нормативно-правову базу стосовно моніторингу надзвичайних ситуацій, виявлено проблемні питання та запропоновано шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні.
  Ключові слова: Ключові слова: надзвичайна ситуація, моніторинг, нормативно-правове регулювання. 
https://www.high-endrolex.com/10