Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту

Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту є робочим, консультативно-дорадчим органом, що створений 8 серпня 2000 р. і дислокується у Національному університеті цивільного захисту України. У штаті центру діє два відділи: відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти та відділ організації та координації науково-дослідної діяльності навчальних закладів.
Уваров Юрій Володимирович— начальник центру, кандидат технічних наук, доцент.

Головні напрямки діяльності центру:

об'єднання науково-педагогічного потенціалу, координація науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів цивільного захисту та організація їх діючого взаємозв'язку з територіальними органами управління ДСНС України, удосконалення науково-методичного забезпечення системи підготовки кадрів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у сфері цивільного захисту як на сучасному етапі, так й на перспективу.

Пріоритетні завдання центру:
- координація діяльності навчальних закладів й установ ДСНС України з питань освіти в процесі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту;
- розробка пропозицій щодо змісту нормативно-правової бази, що регламентує навчально-виховну й науково-дослідну діяльність вищих навчальних закладів цивільного захисту;
- розробка, експертна оцінка, узгодження нормативно-правових актів які регламентують підготовку та післядипломну освіту працівників органів і підрозділів ДСНС України;
- координація науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів цивільного захисту в галузі прикладних досліджень і розробок у сфері цивільного захисту;
- сприяння інтеграції наукової, навчальної й професійної діяльності в системі галузевої вищої освіти, забезпечення єдності професійної освіти й наукової діяльності;
- експертиза навчальної літератури й засобів навчання на відповідність стандартам освіти, навчальним планам і програмам галузевої освіти для одержання грифів Міністерства освіти і науки України;
- узагальнення й розробка пропозицій щодо підвищення якості підготовки кадрів, участь у створенні відповідного інформаційного й методичного забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах цивільного захисту;
- розвиток взаємозв'язку з іншими вищими навчальними закладами, установами, організаціями з питань обміну досвідом та науково-методичного забезпечення освіти у сфері цивільного захисту (пожежної безпеки).

Основні результати діяльності центру:

- на підставі підготовлених й представлених до Міністерства освіти і науки України обґрунтованих пропозицій до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, внесено нову галузь знань 1702 "Цивільна безпека" та напрями підготовки "Цивільний захист" та "Охорона праці", до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра внесено внесено нові спеціальності "Цивільний захист", "Управління у сфері цивільного захисту", "Охорона праці", "Управління пожежною безпекою";
- внесено пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо створення Науково-методичної комісії МОН та робочих груп з розроблення галузевих стандартів з вищої освіти за напрямами підготовки фахівців нової галузі знань 1702 “Цивільна безпека”;
- розроблені й затверджені МОН в установленому порядку галузеві стандарти вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямами “Пожежна безпека”, "Цивільний захист" та підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями "Пожежна безпека", "Управління пожежною безпекою", "Цивільний захист", "Управління у сфері цивільного захисту", "Охорона праці";
- розроблено пакет тестів контролю якості знань для проведення Державної атестації бакалавра за напрямом "Пожежна безпека";
- у рамках проведення науково-дослідної роботи розроблений перелік нових професій у сфері цивільного захисту, що увійшли до Державного класифікатора професій ДК 003:2005;
- співробітники центра брали участь у розробці й підготовці до видання Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України;
- центром регулярно видається Бюлетень, що містить інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань проведення навчальної та методичної роботи під час підготовки фахівців у навчальних закладах ДСНС України;
- проведено попередню експертизу близько 90 рукописів навчальної літератури для присвоєння грифів ДСНС та Міністерства освіти і науки України;

Центр пропонує наступні послуги:

- аналіз, наукове обґрунтування й розробка пропозицій по внесенню змін до Переліку галузей знань, бакалаврських програм, програм професійної спрямованості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах цивільного захисту;
- обґрунтування й підготовка проектів нормативно-правових актів з організації діяльності й навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах;
- розробка науково-методичних рекомендацій зі змісту стандартів освіти, навчальних планів і програм навчальних дисциплін вищих навчальних закладів цивільного захисту.
- експертиза й резензування навчальної і навчально-методичної літератури, засобів навчання, які використовуються в системі освіти ДСНС України на їх відповідність галузевим стандартам освіти, навчальним планам, програмам, іншими нормативним документам для присвоєння їм грифів Міністерства освіти і науки України;
- опублікування на сторінках Бюлетеня Науково-методичного центру матеріалів (статей) з актуальних питань щодо проведення навчальної та методичної роботи у навчальних закладах.

Наша адреса: 61023, м. Харків-23, вул. Чернишевського, 94.
Телефон (факс): (057) 704-14-32
 

Читайте також