https://www.high-endrolex.com/10 ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МАГІСТРІВ ДЛЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | Новини | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

RSS

Новини навчальних закладів

07.12.2010
НУЦЗУ

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МАГІСТРІВ ДЛЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Масштаби проблеми безпеки через прояв природних, техногенних і соціальних загроз постійно зростають. Розширюється коло проблем, вирішуваних міністерствами, організаціями та штабами, для виявлення, усунення й ліквідації небезпечних проявів загроз. Підтримка належного стану цивільного захисту та техногенної безпеки суспільства вимагає від працівників МНС високої професійної готовності до виконання обов'язків щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру, участі у заходах територіальної оборони, а також міжнародних рятувальних та інших гуманітарних операціях, проведення заходів по мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.
На цей час галузева система підготовки кадрів забезпечує належну професійну підготовку майбутніх працівників органів та підрозділів МНС з питань проведення профілактичних заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки виробництв, захисту населення від надзвичайних ситуацій, пов'язаних із хімічним, радіологічним, біологічним та іншим забрудненням навколишнього середовища, проведення аварійно-рятувальних робіт на воді, зруйнованих, висотних та хімічно-небезпечних об'єктах, а також психологічного супроводження діяльності персоналу МНС та психологічної роботи з населенням під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуацій.
Надбання відповідних професійних знань та навичок забезпечують вищі навчальні заклади МНС, де готують майбутніх фахівців за відповідними напрямами та спеціальностями. Нещодавно ними розпочато підготовку бакалаврів за новими напрямами "Цивільний захист", "Охорона праці" у галузі знань "Цивільна безпека". Зокрема, успішно триває навчання таких фахівців у Національному університеті цивільного захисту України, де вже у наступному 2011 році, крім фахівців з пожежної безпеки, отримують диплом бакалавра випускники бакалаврату з цивільного захисту та охорони праці.
Наступним послідовним кроком на шляху підготовки висококваліфікованих кадрів для органів і підрозділів МНС є запровадження підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр за новими спеціальностями галузі знань "Цивільна безпека".
До недавнього часу вирішення цього питання було досить проблемним.
По-перше, у переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра були відсутні відповідні спеціальності сфери цивільного захисту, техногенної безпеки, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо. Цілеспрямована підготовка спеціалістів і магістрів для органів та підрозділів цивільного захисту здійснюється вищими навчальними закладами МНС в основному за спеціальностями "Пожежна безпека" і "Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи". Підготовка магістрів управління (начальницький склад органів та підрозділів цивільного захисту) здійснюється в Національному університету цивільного захисту України тільки за спеціальністю "Пожежна безпека".
По-друге, зміни, що відбулися в останні роки у сфері освіти, в економічних, соціальних і організаційно-технічних відносинах країни, а також розвиток сфери цивільного захисту, обумовили необхідність інтеграції існуючих та введення ряду нових професій працівників МНС. Відповідних змін потребували і кваліфікаційні характеристики професій працівників МНС.
По-третє, потребували розроблення складові нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою для сфери цивільного захисту, зокрема, стандарти вищої освіти "третього покоління".

Важливо зазначити, що сьогодні, завдяки планомірній роботі Управління освіти і науки МНС, Науково-методичного центру навчальних закладів МНС Національного університету цивільного захисту України з розвитку відомчої системи підготовки кадрів, нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців виконання цих завдань стає достатньо реальним.
Так, протягом 2009-2010 років за ініціативи МНС було внесено до Національного класифікатора України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 шість нових та змінено чотири професійні назви робіт сфери цивільного захисту, зокрема:
"Начальник оперативного відділу (сфера цивільного захисту)", код КП 1229.7;
"Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки", - код КП 3449;
"Фахівець радіаційного та хімічного захисту" - код КП 3439.
До речі, на сьогодні Державним класифікатором професій встановлено 43 професійні назви робіт та відповідні кваліфікації працівників сфери цивільного захисту. Для кожного виду професійної діяльності працівників МНС розроблені та затверджені кваліфікаційні характеристики професій, які визначають завдання та обов'язки працівника, рівень його професійних знань та кваліфікаційні вимоги, що до нього висуваються при призначенні на відповідну посаду. Як результат цієї роботи, наказом МНС від 1 грудня 2009 року № 808 було затверджено Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України, який у встановленому порядку погоджено з Міністерством праці та соціальної політики. У процесі розроблення Довідника враховувалися зауваження та пропозиції фахівців МНС та Мінпраці, які здійснювали його експертну оцінку.

Крім цього, Міністерством освіти і науки на сьогодні у повній мірі були враховані пропозиції МНС щодо відкриття нових спеціальностей спеціалістів та магістрів для сфери цивільного захисту. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" у галузі знань "Цивільна безпека" було затверджено чотири спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:
- цивільний захист;
- управління у сфері цивільного захисту;
- охорона праці (за галузями);
- пожежна безпека
та п’ять спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:
- цивільний захист;
- управління у сфері цивільного захисту;
- охорона праці (за галузями);
- пожежна безпека;
- управління пожежною безпекою.
Слід виділити той факт, що крім спеціальності "пожежна безпека", інші сім спеціальностей з’явилися у переліку вперше.
Відкриття цих нових спеціальностей створює широкі можливості для розширення освітньої діяльності галузевих вищих навчальних закладів і вже з наступного 2011 року дозволяє розпочати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" для сфери цивільного захисту.
У 2011 році у ВНЗ МНС відбудеться перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальностями "Цивільний захист", "Охорона праці", "Пожежна безпека", підготовка яких здійснювалась на основі стандартів освіти нового покоління компетентісно-орієнтованого підходу. Для подальшого навчання курсантів та студентів необхідно розробити, погодити та затвердити стандарти вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр".
Відтак, перед Національним університетом цивільного захисту України, який визначено базовим вищим навчальним закладом з розроблення складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців у галузі знань "Цивільна безпека", постають не менш важливі завдання щодо створення стандартів освіти нового покоління за новими спеціальностями. Зокрема, робочій групі з розроблення стандартів при Національному університеті цивільного захисту України найближчим часом необхідно розробити сім стандартів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра, за спеціальностями: цивільний захист, управління у сфері цивільного захисту, пожежна безпека, управління пожежною безпекою.
Слід зазначити, що більшість з цих стандартів будуть розроблятися вперше.
Крім цього, сучасні стандарти освіти мають цілий ряд особливостей.
По-перше, термін підготовки магістрів буде подовжено на 6 місяців і складе 1,5 року, а не 1 рік як раніше.
По-друге, на сучасному етапі вища школа України послідовно переходить на використання стандартів вищої освіти "третього покоління", в основу розроблення яких покладено компетентнісний підхід, як один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу.
Застосування компетентнісного підходу до створення стандартів вищої освіти ні в якому разі не замінює традиційної для вітчизняної освіти системи "знання – уміння – навички", а створює передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти в цілому. При цьому на першому місці буде працевлаштування випускників вищих навчальних закладів як інтегрований результат процесу освіти та професійної підготовки, а не сам процес із його змістовими, часовими та організаційними ознаками.
Ключовим моментом у реформуванні структури та змісту вищої освіти для сфери цивільного захисту стало застосування компетентнісного підходу до створення стандартів вищої освіти галузі знань "Цивільна безпека", який, зокрема, вже використовувався при розробленні стандартів підготовки бакалаврів з пожежної безпеки та цивільного захисту.
Щоб мати можливість знайти своє місце в житті випускник вищого навчального закладу МНС повинен володіти певними компетенціями: гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях; самостійно та критично мислити; уміти бачити та формувати проблему (в особистому та професійному плані), знаходити шляхи раціонального її вирішення; усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити; грамотно працювати з інформацією (уміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв'язання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем); бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня; уміти на науковій основі організувати свою працю, володіти комп'ютерними методами збору, збереження й обробки інформації, що застосовуються у сфері його професійної діяльності.
Взаємозв’язок освітніх стандартів із вимогами сфери праці стосовно професійної компетенції здійснюється через урахування освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста (магістра) норм кваліфікаційної характеристики певної первинної посади (професії).
Тому одним із перших кроків щодо розроблення нового покоління стандартів вищої освіти галузі знань "Цивільна безпека" є формування компетенцій за програмами дисциплін та закріплення їх за кожним завданням чи обов’язком для виконання визначених функцій (робіт) певної професії.
Всі ці особливості необхідно буде враховувати робочим групам при розробленні стандартів.

Уваров Ю.В., начальник науково-методичного центру навчальних закладів МНС

 

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.

https://www.high-endrolex.com/10