RSS

Новини навчальних закладів

03.03.2006
НУЦЗУ

Запрошуємо на конференцію!

 Міністерство освіти і науки України
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Академія цивільного захисту України
Кафедра прикладноїї психології

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо науковців, практичних психологів, молодих вчених, аспірантів взяти участь у роботі науково-практичної конференції „Психологія діяльності в особливих умовах", яка відбудеться   26  квітня 2006 року на базі Академії цивільного захисту України.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Особистісні чинники професійної діяльності
 • Соціально-психологічні умови розвитку професіонала
 • Психічні стани: методи їх дослідження та корекції
 • Онтогенетичний аспект формування професіонала: гендерні та вікові особливості
 • Дослідження та попередження масових соціальних явищ
 • Психологічне забезпечення діяльності підрозділів МНС
 • Психологія здоров’я у професійній діяльності.
 • Профілактика професійного вигорання.

Матеріали конференції будуть опубліковані

Для участі у конференції слід до 15 квітня 2006 року подати до оргкомітету:

 • заявку на участь у конференції;
 • один примірник матеріалів доповіді, надрукований згідно з вимогами;
 • дискету з файлом набраної статті;
 • конверт зі зворотною адресою.

Вимоги до оформлення статті:

1. Поданий матеріал  має повністю  відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України  від 15.01.2003р. № 7-05/1. Статті мають містити наступні елементи: постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями, аналіз останніх наукових праць, основна мета статті, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок з напряму.

2. Мова рукопису - українська.

3. Рукопис подається на дискеті, що містить матеріали, набрані у вигляді документа Word (редактор Місгоsоft Word  98 Windows чи пізніших версій). До дискети додається підписаний автором роздрук тексту (1 примірник).

4. Текст набирається гарнітурою Тіmes New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал - 1,5, береги
верхній і нижній мають дорівнювати 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 10 мм.

5. Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 2-3 сторінки.

6. Порядок розміщення матеріалу: назва - великими літерами, посередині; у правому верхньому куті
над назвою вказати прізвище та ініціали автора; організація, яку представляє.

Матеріали до друку та заявку на участь у конференції просимо надсилати в оргкомітет за адресою: Україна, 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94, Академія цивільного захисту України, кафедра прикладноїї психології

За консультаціями звертатися:

8-(057) 707-34-64 ; 8-(057) 707-34-74  (служб.) -  нач. кафедри прикладної психології АЦЗУ, доцент Олефір Валерій Олександрович, член оргкомітету Ушакова Ірина Михайлівна, е-таіі: psychol@apbu.edu.ua; vaolefir@mail.ru

Адреса академії: 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94, Академія цивільного захисту України, кафедра прикладноїї психології

Заявка

Прізвище, ім'я та по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи, посада
Адреса
Факс
Телефон
Е-mail
Повна назва теми доповіді

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.